قدم زنان زیر عرشه


I'm A Jungle Man

 

هندو : "ساکن جنگل" کسی است که جهان فعال را ترک کرده تا در اندیشه زندگی کند , کسی که برای این جهان "مرده" به حساب می آید .

 

_

فرهنگ نماد شناسی


Rusalka

The Story Of One Day Trip To North

 

و تو از موهایت تور ماهی گیری می بافی

و من قهوه ی جلبک های دریایی آماده می کنم .

در قایق ولگردمان

از هیبت دریا ,

سرگردانیم             ..


Rusalka
Rusalka