قدم زنان زیر عرشه


Clear Mind

 


 

- الان دیر نیست ؟ 

- نه

جای امنی برای گوزن ها , بین لباس هایی که ساعاتی پس از نیمه شب 64 بار در ماشین لباس شویی می چرخند

همراه با گوزن ها برای دیدن کسی می روم و ردیف چهار گانه ی مایع های تمیز کننده اش را از نظر می گذارنم

من و گوزن ها و او تلویزیون می بینیم

کمی از عصر گذشته درست ترین زمان ممکن برای دیدن تلویزیون است

- طبیعی و  عادی. نشستیم و داریم تام و جری  نگاه می کنیم.  این درسته ؟

- نمی دونم

من و گوزن ها و او از در خارج می شویم

مایع های تمیز کننده ی او و تلویزیون می مانند

- دارم میام خونه 

گوزن ها روی تخت افتاده اند 

من بدون خودم و گوزن ها و او  در خانه ی کوچکمان به دارکوب خواهم گفت :

دریاها را سپردم به او

 

 


 


Rusalka
Rusalka