قدم زنان زیر عرشه


Worm With W

 

 

هفده بازگشت .

روایت های ناموازی  و شاید غیر همگون , گونه ی زیستی گلبهی را به واسطه ی بی نهایت ها , پراکنده کرده است و آن گونه های زیستی دیگرگونه در قوری مهمانی , کرم گونانه و نمناک و سرخوش , پی چه ؟ ١٧همین و هفده و قائلیت در شروع فصل سرد در روایات بهار .

جای گیری ارکان افقی را چه به عمودی .

خوابیده

,

قوری هفتهم می شکند .

باشد که  فردا آید و مهمانی چای عصرانه "عمودی" سرازیر  شود .

 

 کرم ها معلقند

غرق خواهند شد

 


Rusalka
Rusalka