قدم زنان زیر عرشه


اين دفعه بازنده من نيستم ...

 

اين اطراف هيچ هيزمی وجود نداره ..

اينجا همه از صخره های بلند می ترسن ..

پس اونا  هيچ وقت منو پيدا نخواهند کرد ..                

 


Rusalka
Rusalka