قدم زنان زیر عرشه


 

منو ببخش اگر خدا رو به جای اینکه توی اسمون پاک و ابی ببینم ..

زیر زمین می بینم .

توی حفره ها و دالون های زیرزمینی ..

در حالی که با فروتنی

کنار گورکن های پیر زندگی می کنه ...

منو ببخش اما ..

من خدا رو به جای اینکه بین ابرهای سفید ببینم ..

زیر زمین کنار ریشه ی درخت ها میبینم  .

 

می تونی منو نبخشی ..

اما من همچنان خدا رو این جوری می بینم .. .

 

                                                                                                                   


Rusalka
Rusalka