قدم زنان زیر عرشه


خوشبختی

 

روبه روی اون اتاقک نم ناک :

چرخ های ماشين ها .. روی اسفالت خيس به سوی جلو می چرخند ..

ساعت ۳ بعد از ظهرست .. اما بين رديف درخت های بلند.. چراغ ها تک و توک نوری گرم به خيابون دراز می تابونن ..

مردم .. بعضی در پياده رو بعضی در حاشيه ی خيابون .. گاه با شتاب گاه با ارامش در حرکتتند .

اون دو نفر همچنان در اتاقک نم ناک می رقصند ..

سرازير شدن اب از ناودون های از شکل افتاده ..

و سکوت درخت ها تنها موسيقیست که به گوش می رسه ..

اما اون دو نفر همچنان در اون اتاقک نم ناک می رقصند ..

ـــ

خيابون خيسه ..

چراغ های بيشتری بين درخت ها روشن شده ..

مغازه دارها ی اطراف خيابون .. کنار بخاری های کوچيکشون در حال چرت زدنند ..

اون دو نفر در گنگی مه سفيد رنگ .. و شيروونی های پوسيده ی مسی رنگ .. خوشبختی رو ديده اند ..

اون دو نفر در گنگی مه سفيد رنگ .. و شيروونی های پوسيده ی مسی رنگ .. خوشبختی رو ديده اند ..

چون ..

چون همچنان توی اون اتاقک نم ناک در حال رقصيدنند ...


Rusalka
Rusalka