قدم زنان زیر عرشه


از خيلی خوب به خيلی بد

 

خيلی خوب ... خيلی زود نبديل شد به خيلی بد

خيلی زود .

هيچ کس چيزی به من نگفت و به همين دليل هيچ وقت سر در نياوردم

که خيلی خوب چه قدر زود تبديل می شود به خيلی بد .

 

آفتاب ... تبديل شد به سايه ,  به باران

شور و شوق ... تبديل شد به لذت , به درد

ترنم ترانه های دل انگيز عاشقانه جايش را داد به سر دادن سرودهای غم انگيز

خيلی زود .

 

با " تا ابد " شروع شد

و ابد تبديل شد به گاهی , به هيچ وقت

و " مرا دوست داشته باش "  تبديل شد به " جايی هم در قلبت برای من در نظر بگير "

خيلی زود .

 

خيلی خوب ... زودتر از آن که فکر می کرديم تبديل شد به خيلی بد

خيلی زود .

اگر هيچ کس به تو نگفته باشد ,  حالا ديگر بايد بدانی

که خيلی خوب , خيلی زود نبديل شد به خيلی بد .

خيلی زود .

 ____________

شل سيلور استاين

 

 

 


Rusalka
Rusalka