قدم زنان زیر عرشه


 

به واقعیت باز نمی گردم ,

می دانم که چند روزیست که یک روز خوش برای موز ماهی ها نمی رسد .

اما بیش از این ,

هیچ نمی دانم .

 

 


Rusalka
Rusalka