قدم زنان زیر عرشه


 

 

او لاابالی ترین شهاب سنگ اقیانوس های شناور

من عجیب ترین لاابالی تپه های معلق

 

 


Rusalka
Rusalka