قدم زنان زیر عرشه


The Story Of One Day Trip To North

 

و تو از موهایت تور ماهی گیری می بافی

و من قهوه ی جلبک های دریایی آماده می کنم .

در قایق ولگردمان

از هیبت دریا ,

سرگردانیم             ..


Rusalka
Rusalka