قدم زنان زیر عرشه


I'm A Jungle Man

 

هندو : "ساکن جنگل" کسی است که جهان فعال را ترک کرده تا در اندیشه زندگی کند , کسی که برای این جهان "مرده" به حساب می آید .

 

_

فرهنگ نماد شناسی


Rusalka
Rusalka