کیک میوه های جنگلی

او ,

همیشه اینجاست.

و من می خواهم کیک میوه های جنگلی ام را با او تقسیم کنم .

تا میوه های جنگلی هم برای من باشند

هم برای او .

 

دیروز بود که ,

 شومینه را با هم تقسیم کردیم .

آخر اینجا بیشتر موقع ها شب است .

و  من فهمیده ام ..

شب ,

داستانگویی کنار شومینه را چه قدر دوست می دارم .

 

/ 0 نظر / 13 بازدید