به

 

هنگام اشتیاق صورتی رنگی که هر شب سر ساعت ١:٢٠ دقیقه ی بعد از نصفه شب کفش های پاشنه بلند قزمیتش را به رقص در می آورد ..

لکه های سبز هیچ برای گفتن ندارند ..

مسیح چوپان شده است و

رنگ صورتی دیگر طرفدار ندارد ..

 

پیچشش بیهوده است ..

اشتیاق سبز بعد از نصف شب هنوز دست نیافتنی است ..

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
hafez

entezari digar...ta toloE motefavet