Worm With W

 

 

هفده بازگشت .

روایت های ناموازی  و شاید غیر همگون , گونه ی زیستی گلبهی را به واسطه ی بی نهایت ها , پراکنده کرده است و آن گونه های زیستی دیگرگونه در قوری مهمانی , کرم گونانه و نمناک و سرخوش , پی چه ؟ ١٧همین و هفده و قائلیت در شروع فصل سرد در روایات بهار .

جای گیری ارکان افقی را چه به عمودی .

خوابیده

,

قوری هفتهم می شکند .

باشد که  فردا آید و مهمانی چای عصرانه "عمودی" سرازیر  شود .

 

 کرم ها معلقند

غرق خواهند شد

 

/ 1 نظر / 25 بازدید
از دور

كرم هاي زمستان كرم هاي باهار تنگ من، هميشه آبيست از افق تا افق هاي هفده گانه اش، عمود يكسان آبي ها، در من موازي است تو لبخند مي زني. مهمان لبخند مي زند. قوري چاي پر و خالي مي شود. جهان من، آبيست...به موازات غرق شدن...در انتظار غرق شدن. من گونه ي نادري هستم